Artikel 1 - Toepasselijkheid en definities


1. Deze Algemene Voorwaarden van Little Blue Holding BV, Solarben.nl, SolarBen.com en SolarBen-shop.nl zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze inkopen en op al onze verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.

2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- de wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.

3. Wij streven ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van onze overeenkomsten aan de wederpartij ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de wederpartij bij ons inzage vragen. Op verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegestuurd.

4. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

5. Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door ons als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij ons schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

Artikel 2 - Algemene voorwaarden van de wederpartij en afwijkende afspraken


1. Voorwaarden met betrekking tot de levering, betaling en inkoop van de wederpartij zijn niet van toepassing op onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten.

2. Afspraken tussen de wederpartij en ons die afwijken van voorliggende Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien wij deze afspraken schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 3 - Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen


1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, hebben wij het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.

3. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.

4. Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema's, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.

5. Om tot een aanbieding te kunnen komen zullen wij veelal kosten voor bestudering van gegevens, overleg, ontwerp, engineering, advisering en dergelijke moeten maken. Indien onze aanbieding niet tot een door ons aanvaarde opdracht van de wederpartij leidt en er meer dan tien uren door ons zijn besteed aan voornoemde werkzaamheden zullen wij deze werkzaamheden aan de wederpartij in rekening brengen en is de wederpartij gehouden de desbetreffende factuur aan ons te voldoen.

6. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop onze prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

7. De opgegeven prijzen gelden af magazijn en exclusief verpakking, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8. Alle prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

9. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden ons eerst indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 - Levertijd, levering en risico


1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

2. Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 60 dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst
Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 60 dagen, dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de wederpartij ons een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

3. De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van ons is ontvangen, echter niet eerdere dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij moeten worden verwezenlijkt.

4. Wij zijn bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de wederpartij wordt daarvan schriftelijk door ons in kennis gesteld.

5. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken ons magazijn hebben verlaten, zelfs indien franco levering is overeengekomen.

6. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij ons in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, zijn wij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden

7. Alle leveringen zijn af fabriek.

Artikel 5 - Overmacht


1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.

2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 6 - Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid


1. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van ons, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs.

2. Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij en/of stagnatie in de uitvoering van een of meer door de wederpartij voor derden uitgevoerde opdrachten zijn wij, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.

3. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen of als gevolg van fouten in tekeningen en/of technische gegevens waarvan wij ons op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen.

4. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door ons zelf, door derden of door de wederpartij te beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.

5. Alle zaken, zoals materialen, halffabrikaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door ons niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten.

6. De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik van) deze zaken.

Artikel 7 - Garantie


1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (reclame) en tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, geleden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepalingen.

2. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 vermeld bestaat, dient de wederpartij bij ons te reclameren op grond van artikel 8.

Artikel 8 - Reclame


1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

2. De wederpartij dient ons onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens ons kan doen gelden.

3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering onder vermelding van het pakbon c.q. factuurnummer franco aan ons te worden geretourneerd; bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die wij moeten maken bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 9 - Betalingscondities


1. De betaling van de door ons geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen.

2. Wij zijn gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

3. De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening.

4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

5. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5 % per maand vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.

6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.

8. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(s-aanvragen), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatelen stelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomsten nakomt.

9. In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben wij te onzer keuze het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

Artikel 10 - Zekerheidsstelling


1. Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.
Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

2. Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud


1. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door ons verrichte of te verrichten diensten;
- de eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met ons gesloten overeenkomst(en).

2. Door ons geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd om verder zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van vorderingen die wij uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mochten hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door ons geleverde zaken die door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor ons eigendomsvoorbehoud zou komen te vervallen.

4. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen of straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10 % per dag van al het door haar aan ons verschuldigde.

5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

6. De wederpartij verplicht zich:

De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan ons ter inzage te geven; alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan ons te verpanden als bedoelt in het Burgerlijk Wetboek; de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken op eerste verzoek aan ons aan ons te verpanden als bedoelt in artikel 3:239 BW; de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als ons eigendom;

Artikel 12 - Retentierecht


1. Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de wederpartij onder ons hebben of zullen krijgen, terug te houden tot al het aan ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.

2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken en andere goederen blijft berusten bij de wederpartij.

Artikel 13 - Verjaring


1. Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14 - Consumententransacties


1. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet zover zij vallen binnen het bereik van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15 - Geschillen en Toepasselijk recht


1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen die tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan is de arrondissementbank te Den Bosch bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen, met uitzondering van geschillen waar de kantonrechter in eerste bevoegd is kennis te nemen.

Artikel 16 - Aanbiedingen en overeenkomsten


1. Tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld, is een aanbieding van de wederpartij voor de wederpartij bindend.

2. De opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en gelden franco, inclusief verpakking en/of emballage, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

3. De overeenkomst tussen ons en de wederpartij geldt als gesloten en wordt volledig bewezen door onze opdrachtbevestiging. Indien en voor zover onze opdrachtbevestiging afwijkt van de aanbieding van de wederpartij, dient laatstgenoemde binnen 8 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk bij ons haar bezwaren kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de overeenkomst is gesloten.

Artikel 17 - Levertijd en levering


1. De opgegeven levertijden zijn voor de wederpartij bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd begint op de dag waarop door de wederpartij een opdrachtbevestiging van ons is ontvangen.

2. De wederpartij zal de zaken leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst. Is geen zodanige plaats afgesproken dan zal de levering geschieden bij ons magazijn.

3. De levering geschiedt franco op de in lid 2 bepaalde plaats.

4. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken gaat eerst op ons over zodra de zaken zijn afgeleverd op de in lid 2 bepaalde plaats. De zaken reizen derhalve voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid


1. Indien wij of een of meerdere derden schade lijden als gevolg van tekorten of fouten, van welke aard dan ook, in de producten en/of diensten welke de wederpartij ons levert en/of als gevolg van vertraging in de levering, is de wederpartij aansprakelijk voor alle (vervolg-) schade welke te onzen laste is of te onzen laste wordt gebracht. Wederpartij zal ons voor dergelijke schade vrijwaren.

Artikel 19 - Eigendomsovergang


1. De eigendom van de geleverde zaken gaat op ons over direct nadat deze conform het in artikel 18 in lid 2 bepaalde zijn geleverd.

Artikel 20 - Betaling en verrekening


1. De door de wederpartij aan ons te verzenden facturen moeten voldoen aan de bij de wet gestelde eisen zoals bij voorbeeld gesteld in of krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968. Facturen die niet aan deze eisen voldoen worden geretourneerd en niet betaald.

2. De wederpartij is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de door de wederpartij geleverde zaken uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur door ons betaald. Na het verstrijken van deze termijn dient de wederpartij ons per aangetekende brief in gebreke te stellen. De wederpartij dient ons in deze brief redelijk termijn voor nakoming te geven,

4. Wij zijn bevoegd tot verrekening van de door ons op basis van de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met door de wederpartij uit welke hoofde dan ook te vorderen of verschuldigde bedragen.

 

Montfoort 1 Januari 2016